Covid-19 Salgınında Uzaktan Eğitim Alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2022-2
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-23 12:49:55.0
Language : Türkçe
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 102-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, pandemi döneminde uzaktan eğitim alan hemşirelik öğrencilerinin mesleki öz-yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma da nicel araştırma yönteminde kullanılan tarama deseninden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini Hemşirelik bölümü dördüncü sınıfta eğitim gören 284 öğrenci oluşturmaktadır. Literatürde mevcut olan Hemşirelik Mesleği Öz-Yeterlilik Ölçeği (HMÖYÖ) için geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldıktan sonra bu araştırmada kullanılmıştır. Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin mesleki öz-yeterlik düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu gözlenmiştir. Hemşirelik mesleğine kendisini uygun hissedenlerin ve uzaktan eğitimlere daha sık katılan öğrencilerin HMÖYÖ toplam puanlarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Hemşirelik mesleği öncesi ve eğitim döneminde bu sonuçlara dikkat edilmesini ve bulgularımıza yönelik derinlemesine araştırmalar yapılmasını önermekteyiz.

Keywords

Abstract

This research was carried out for the purpose of pandemic, to be trained in the field of education from the field of education. The scanning design used in the quantitative research method was used in the research. The classroom education class in the nursing department of the research is 284 students. This reliability is made after the validity and reliability of the Nursing Profession Self-Efficacy Scale (NPSES), which is available in the literature, is done. Students trained in this training are rated at a high level of good-proficiency in use. For those oriented towards the nursing profession, their overall assessment and all scores for education were considered highly. Before the nursing profession and during the education period, it should be considered for our wanderings and trips.

COVID-19, Distance education, Nursing, Professional Self-efficacy, Self-efficacy

 

Keywords


 • 1. Aylaz R, Yıldız E. Yeni Koronavirüs Hastalığının Toplum Üzerine Etkileri ve Hemşirelik Yaklaşımları. Rukuye Aylaz, Erman Yıldız (Ed.). Malatya: İnönü Üniversitesi Yayın Evi; 2020.

 • 2. Kahraman ME. COVID-19 Salgınının Uygulamalı Derslere Etkisi ve Bu Derslerin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesi: Temel Tasarım Dersi Örneği. Medeniyet Sanat Dergisi. 2020 6(1); 44-56. doi: 10.46641/medeniyetsanat.741737

 • 3. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), COVID-19 Bilgilendirme. Access: 24.11.2020 Available from: https://covid19.yok.gov.tr/alinan-kararlar,

 • 4. Allen I, Seaman J. Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United States; 2013; Available from: https://eric.ed.gov/?id=ed541571

 • 5. Yüksekdağ BB. Uzaktan Hemşirelik Eğitimine İlişkin Algılar. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2020;10(2):490-503. doi: 10.17943/etku.696320

 • 6. Başaran M, Doğan E, Karaoğlu E, Şahin E. Koronavirüs (Covıd-19) Salgın Sürecinin Getirisi Olan Uzaktan Eğitimin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2020;5(2):179-209. Available from: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1152012

 • 7. Bandura A. Social-Learning Theory of Identificatory Processes. In D. A. Goslin (Ed.), Handbook of Socialization Theory and Research; 1969.

 • 8. Bandura A. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Asian Journal of Social Psycholog.1999;2(1):21-41. doi: 10.1111/1467-839X.00024

 • 9. Cheraghi F, Hassani P, Yaghmaei F, Alavi‐Majed H. Developing a valid and reliable self‐efficacy in clinical performance scale. International Nursing Review.2009;56(2):214-221. doi: 10.1111/j.1466-7657.2008.00685.x

 • 10. Karacaoğlu-Vicdan A, Taştekin A. Hemşirelik Mesleği Öz Yeterlik Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi.2019;10(3):504-510. doi: /10.31067/0.2019.183

 • 11. Jeeza H, Hongkrailert N, Sillabutra J. Effect of efficacy on nursing performance in Indira Gandhi Memorial Hospital, Maldives. Journal of Public Health and Development.2015;13(2):33-44.

 • 12. Farčić N, Barać I, Plužarić J, Ilakovac V, Pačarić S, Gvozdanović Z, Lovrić R. Personality traits of core self-evaluation as predictors on clinical decision-making in nursing profession. Plos One. 2020;15(5):2-4. doi: 10.1371/journal.pone.0233435

 • 13. Yiğitbaş Ç, Yetkin A. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin öz etkililik-yeterlik düzeyinin değerlendirilmesi. CÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.2003;7(1):6-13.

 • 14. Sergek E, Sertbaş G. SSK hastanesinde çalışan hemşirelerin sosyodemografik özellikleri ve öz-etkililik, yeterlilik düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.2006;9(1):41-48.

 • 15. Karadağ E, Derya AY, Ucuzal M. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin öz etkililik- yeterlik düzeyleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi.2011;4(1):13-20.

 • 16. Özkahraman Ş, Yıldırım B. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin öz yeterlik durumlarının belirlenmesi. Turkish Journal Of Research ve Development İn Nursing.2012;14(3):53-66.

 • 17. Fraenkel JK, Wallen NE. How to design and evaluate research in education. 3th ed. New York: McGraw-Hill,İnc;1996.

 • 18. Dikmen Y, Denat Y, Başaran H, Filiz NY. Hemşirelik öğrencilerinin öz etkililik- yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi.2016;6(3):206-213. doi: 10.16899/ctd.93945

 • 19. Creswell JW. Research design, qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Third Edition). California: SAGE Publications:2009. Available from: http://scindeksclanci.ceon.rs/data/pdf/2232-9641/2016/2232-96411612191V.pdf

 • 20. Özbay Ö. Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015; 5: 376-394.

 • 21. Vatan F. Ünsal-Avdal E, Yağcan H, Şanlı D. COVID-19 salgınsi ve hemşirelik eğitimi derneği faaliyetleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2020; 17(4): 369-73. doi:10.5222/KUHEAD.2020.32858

 • 22. Caruso R, Pittella F, Zaghini F, Fida R, Sili A. Development and validation of the Nursing Profession Self-Efficacy Scale. International nursing review. 2016; 63(3): 455464. doi: 10.1111/inr.12291

 • 23. Gözüm S, Çapık A. Sağlik davranışlarının geliştirilmesinde bir rehber: sağlik inanç modeli. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi.2014; 7(3): 230-237.

 • 24. Seçer İ. SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. Anı Yayıncılık: Ankara; 2017.

 • 25. Büyüköztürk Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2012.

 • 26. Pallant J. SPSS Kullanma Kılavuzu SPSS ile Adım Adım Veri Analizi. (Çev. Balcı S. ve Ahi Berat). Ankara: Anı yayıncılık; 2020.

 • 27. Schumacker RE, Lomax RG. A beginner's guide to structural equation modeling. Psychology press; 2004.

 • 28. Crocker L, Algina J. Introducton to classical and modern test theory. USA: Holt, Rinehart and Winston, INC; 1986. Available from: https://eric.ed.gov/?id=ed312281

 • 29. Cohen JW. Statistictal power analysis fort he behavioral sciences (2nd edn). Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum Associates; 1988.

 • 30. Azar A. Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2012; 6(12): 235-252

 • 31. Özdemir H. Video destekli öğretimin hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik süreci uygulama becerileri ve klinik performansta öz-yeterlikleri üzerine etkisi[Doktora Tezi]. İzmir: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2019.

 • 32. Akyüz B. Öğretmen adaylarının bilişsel farkındalık, bilişsel esneklik ve öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi].İzmir: İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2020.

 • 33. Ousmane-Taher Z. Hemşirelik öğrencilerinin duygusal öz- yeterlikleri ile kadına yönelik şiddete ve şiddette mesleki rollerine ilişkin tutumları.[Yüksek Lisans Tezi]. Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2020.

 • 34. Yılmaz-Koçak M, Büyükyılmaz F. Hemşirelerin öz-yeterlilik algıları ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. Journal of Academic Research in Nursing. 2019; 5(3): 169177. doi: 10.5222/jaren.2019.86547

 • 35. Türe A, Akkoç İ. Hemşirelerde öz-yeterliliğin girişimci davranışa etkisi ve demografik özellikler açısından incelenmesi. Toros Üniversitesi İİBF Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 6(11): 87-107.

 • 36. Özkan ÜF. Covid-19 Salgını Sürecinde İntörn Hemşirelerde Genel Özyeterlilik ve Mesleki Hazıroluşluk Durumu. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri. 2022; 8(16): 79-92. doi: 10.52096/jsrbs.8.16.5

 • 37. Jun WH, Lee G. The mediating role of spirituality on professional values and self‐ efficacy: a study of senior nursing students. Journal of advanced nursing. 2016; 72(12): 3060-3067. doi: 10.1111/jan.13069

 • 38. Açıksöz S, Uzun Ş, Arslan F. Hemşirelik öğrencilerinde öz yeterlilik algısı ile klinik uygulamaya ilişkin kaygı ve stres durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi. 2016; 58: 129-35. doi: 10.5455/gulhane.169643

 • 39. Diktaş-Yılmaz D. Öz yeterlik ile kariyer gelişimi ilişkisi: Pendik ilçesi eğitimcileri örneği [Doktora tezi].İstanbul: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2019.

 • 40. Dikmen M. Öğrenme stillerine göre yapılandırılmış öğretim ilke ve yöntemleri dersinin öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarına, üstbiliş düşünme becerilerine, akademik öz-yeterliklerine ve akademik başarılarına etkisi [Doktora tezi]. Elazığ: Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2020.

 • 41. Öztürk D. Uzaktan eğitime hemşirelik eğitimi penceresinden bir bakış. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.2015; 18(3): 229-234. doi: 10.17049/ahsbd.89981

 • 42. Özdelikara A, Ağaçdiken S, Aydın E. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi.2016; 2(1): 83-88.

 • 43. Kavurmacı M, Küçükoğlu S. Erkekler neden hemşire olmak istiyor? Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi.2015; 17(1): 1-5.

 • 44. Civci H, Şener E. Hemşire adaylarının mesleki güdülenme düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2012; 5(4): 142-149. Available from: http://hdl.handle.net/20.500.12397/4625

 • 45. Özveren H, Gülnar E, Özden D. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Turkish Journal of Clinics and Laboratory. 2017; 8(2): 57-64. doi: 10.18663/tjcl.320040

                                                                                                    
 • Article Statistics