COVID-19 Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlıklı Olma Kültürü ile Sağlık Okuryazarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-3
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-15 09:57:04.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 1-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı; COVID-19 sürecinde hemşirelik öğrencilerinde sağlıklı olma kültürü ile sağlık okuryazarlık arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel-ilişki arayıcı araştırmanın örneklemini 354 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Sağlıklı Olma Kültürü Ölçeği” ve “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-Kısa Formu” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler olarak sayı, yüzde, ortalama ve min-max kullanılmıştır. Araştırmada; sağlıklı olma kültürü ve sağlık okuryazarlık ile ilişkili olabilecek tanıtıcı özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi için veri tipine ve normal dağılım gösterme durumuna göre; Student t ya da Mann Whitney U testi, Tek yönlü Anova ya da Kruskal-Wallis, Pearson ya da Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalamasının 20.64 (±1.61), %69.8’i kadın, %97.7’si bekar, %54’ünün kentte yaşadığı; sağlıklı olma kültürü toplam puanı 53.94±7.75 ve sağlık okuryazarlık toplam puanı 29.00±9.97 bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerinde sağlıklı olma kültürü ile sağlık okuryazarlık arasında bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı olma kültürü toplam puanının, ortalama puanın üzerinde yüksek ve 4. sınıfta eğitim görenlerin, ailesinin gelir düzeyi giderden fazla olanların ve alkol kullananların sağlık okuryazarlık düzeylerinin istatiksel olarak anlamlı seviyede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sağlıklı olma kültürü ile sağlık okuryazarlık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sayısının arttırılması önerilmektedir.

 

Keywords

Abstract

Objective: The aim of this study; The aim of this study is to examine the relationship between healthism and health literacy in nursing students during the COVID-19 process.

Materials and Methods: The sample of the cross-sectional-relationship study consisted of 354 nursing students. Data were collected using the Descriptive Characteristics Form, the "Healthsim Scale" and the " Short-Form Health Literacy Instrument". Number, percentage, average and min-max were used as descriptive statistics in the study. Again in the research; In order to examine the relationship between the culture of being healthy and the introductory characteristics that may be associated with health literacy, according to the data type and normal distribution; Student t or Mann Whitney U test, One-way Anova or Kruskal-Wallis, Pearson or Spearman correlation analysis were used.

Results: The average age of the nursing students participating in the study was 20.64 (±1.61), 69.8% were female, 97.7% were single, 54% lived in the city; the total score of the healthsim was 53.94±7.75 and the total score of health literacy was 29.00±9.97. It was determined that there was no relationship between the healthsim and health literacy among nursing students (p>.05).

Conclusion: It was determined that the total score of the healthsim of nursing students was higher than the average score, and the health literacy levels of those who were educated in the 4th grade, those whose family income level was higher than their expenses, and those who used alcohol were statistically significantly higher. It is recommended to increase the number of studies examining the relationship between the culture of being healthy and health literacy.

 

Keywords