COVID-19 Pandemisinde Çalışan Filyasyon Ekibinin Obsesif- Kompulsif Belirti Düzeylerinin Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2022-3
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-14 15:39:37.0
Language : Türkçe
Konu : Halk Sağlığı Hemşireliği
Number of pages: 23-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Araştırma, Covid-19 pandemisinde çalışan filyasyon ekibinin obsesif kompulsif belirtilerinin tanımlanması, bu belirtilerin görülme sıklığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı yapılan bu çalışmanın örneklemi evrenin hepsine ulaşılacak şekilde, Şanlıurfa ilinde bulunan 13 ilçedeki Sağlık Müdürlüklerinde Aralık 2021- Şubat 2022 tarihleri arasında Covid-19 filyasyon ekibinde çalışan 141 personel araştırmanın örneklemini oluşturmuş ve evrenin %82.4’üne ulaşıldığı saptanmıştır. Araştırma verileri hazırlanmış olan bir anket formu ve Padua Envanteri ile toplanmıştır. Elde edilen veriler IBM SPSS programında tanımlayıcı istatistik ve independent samples t-testi ve F-testi (Oneway ANOVA) ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Padua envanterinden 82 puan ve daha yüksek alan katılımcıların oranı %12.8 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan filyasyon ekibinin Padua Envanteri toplam puan ortalamasının ise 51,5±25,1 olduğu saptanmıştır. Kadın çalışanların Padua Envanteri temizlik boyutu puan ortalaması erkeklere göre (p<0.05), çocuk sahibi olanların Padua Envanteri temizlik boyutu puan ortalamasının çocuk sahibi olmayan katılımcılara göre yüksek hesaplanmıştır (p<0.05). Katılımcıların mesleklerine göre yapılan analizde; doktor grubunun Padua Envanteri temizlik puan ortalaması diğer meslek gruplarına göre daha düşük saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Bu araştırmada Covid-19 pandemisinde çalışan filyasyon ekibinin obsesif kompulsif belirti gösterme olasılıklarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların cinsiyeti, çocuk sahibi olma durumu, mesleki deneyim ve meslek grubu bu belirtilere etki eden risk faktörleri olarak saptanmıştır.

Keywords

Abstract

Aim: This study aimed to identify the obsessive-compulsive symptoms and the incidence of these symptoms of filiation program working in the Covid-19 pandemic.

Methods: The sample of this descriptive study was to reach the entire population, 141 personnel working in the Covid-19 filiation team between December 2021 and February 2022 in the Health Directorates in 13 districts in the province of Şanlıurfa constituted the sample of the study and it was determined that 82.4% of the population was reached. Research data were collected with a prepared questionnaire and Padua Inventory. Obtained data were analyzed with descriptive statistics and independent samples t-test and F-test (Oneway ANOVA) in IBM SPSS program.

Results: The rate of participants who got 82 points or higher from the Padua inventory was calculated as 12.8%. It was determined that the total point average of the Padua Inventory of the filiation team participating in the research was 51.5±25.1. The Padua Inventory cleaning dimension average score of female employees was higher than that of men (p<0.05), and the Padua Inventory cleaning dimension average of those who had children was higher than those who did not have children (p<0.05). In the analysis made according to the professions of the participants; The Padua Inventory cleaning score average of the doctor group was found to be lower than the other occupational groups (p<0.05).

Conclusion: it was determined that the probability of obsessive-compulsive symptoms of the filiation team working in the Covid-19 pandemic was low. Gender of the employees, having children, professional experience and occupational group were determined as risk factors affecting these symptoms.

Keywords